PIRKIMO- PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp VšĮ R. Zolubo fotomokykla, juridinio asmens kodas 301840786, registruotos buveinės adresas Odminių g. 3a-19, 01122 Vilnius (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti https://www.fotomokykla.lt/ ir https://www.zolubofotokursai.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – E-parduotuvė) siūlomą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, seminarus, mokymus ar kitą turinį, (toliau – Turinys), ar Pardavėjo teikiamas paslaugas – grupės nuotolinio susitikimo metu (toliau – Nutolinės Paslaugos) ar Pardavėjo teikiamas paslaugas – konsultacijas individualaus ar grupės nuotolinio susitikimo metu (toliau – Kontaktinės Paslaugos) arba elektroninius dovanų kuponus, skirtus atsiskaitymui E-parduotuvėje (toliau – Dovanų kuponai) (visi kartu toliau – Produktai).

1.2. Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +(370) 687 46662
El. paštas: info@fotomokykla.lt
Adresas: Odminių g. 3a-19, 01122 Vilnius

1.3. Jūs turite teisę pirkti E-parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, pirkti E-parduotuvėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Produktų užsakymą E-parduotuvėje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

1.4. Jeigu Turinys ir Paslaugos yra skirtos ne vartojimo poreikių tenkinimui ir juos įsigyjate su savo (esamu ar planuojamu) verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, vartotojų teises saugantys teisės aktų reikalavimai Jums nebus taikomi. Šių Taisyklių nuostatos, kurios skirtos vartotojams, bus taikomos tik tada, jeigu pirksite E-parduotuvėje kaip vartotojas, nebent su Pardavėju susitarsite kitaip.

2. PIRKIMAS E-PARDUOTUVĖJE

2.1. Jums apsilankius E-parduotuvėje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).

2.2. Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje (ją rasite po Pirkimo-Pardavimo Taisyklėmis) numatytais tikslais ir tvarka.

2.3. Pateikdami Užsakymą E-parduotuvėje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.

2.4. E-parduotuvėje galite atsiskaityti šiais būdais: elektroninė bankininkystė, kreditinė kortelė, banko pavedimas, grynais.

2.5. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

2.6. Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

2.7. Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

2.8. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą. Produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur E-parduotuvės svetainėje nurodytais būdais ir tvarka.

3. PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

3.1. Produktų savybės nurodomos E-parduotuvėje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą E-parduotuvėje pateiktame Produkto aprašyme.

3.3. Produktai gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.

4. NAUDOJIMASIS PRODUKTU

4.1. Pirkdami Turinį ar Nuotolines ar Kontaktines Paslaugas, įgyjate teisę (licenciją) naudoti Turinį ar Paslaugų medžiagą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis:

4.1.1. Naudoti tik asmeniniais tikslais.

4.1.2. Naudoti tik Jūs ir neturite teisės jų (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims jais (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai). 

4.1.3. Jų negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jų išvestinių kūrinių. 

4.1.4. Jums suteikiamos teisės yra neišimtinės, t. y., Turiniu ar Paslaugų medžiaga gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti asmenys.

4.1.5. Kai Paslaugos yra teikiamos daugiau nei vienam asmeniui (pavyzdžiui, grupės susitikimai, kuriuose dalyvauja daugiau dalyvių), Jūs turite užtikrinti, kad nepažeisite kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, įskaitant teisę į atvaizdą ir privatumą (pavyzdžiui, neatliksite vaizdo ir/ar garso įrašo su kitų dalyvių atvaizdu ar balsu, kitaip nefiksuosite vaizdo ar dalyvių duomenų, užtikrinsite dalyvių konfidencialumą), garbę ir orumą (pavyzdžiui, neįžeisite kitų asmenų). Vaizdo ir/ar garso įrašai su kitų dalyvių atvaizdu ar balsu gali būti daromi ir naudojami tik tada, kai tam yra išreikštas(-i) aiškus(-ūs) atititinkamame vaizdo ir/ar garso įraše esančio(-ių) dalyvio(-ių) sutikimas(-ai).

4.1.6. Jeigu nepasinaudojate Produktu per nurodytą laikotarpį, Pardavėjo ir Jūsų sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, nebent su Pardavėju susitariama kitaip.

5. DOVANŲ KUPONAI

5.1 Dovanų kuponai galioja juose nurodytą laikotarpį. Dovanų kupono gavėjas turi panaudoti Dovanų kuponą E-parduotuvėje, tai yra Dovanų kuponu atsiskaityti už E-parduotuvėje siūlomus Produktus, per Dovanų kupone nurodytą laikotarpį. Nepanaudojus Dovanų kupono per jame nurodytą laikotarpį, nurodytas laikotarpis nepratęsiamas, Dovanų kuponas netenka galios, o pinigai, sumokėti už Dovanų kuponą, negrąžinami.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1. Naudodamiesi E-parduotuve Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai; (c) visi E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio E-parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

7. GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

7.1. Jeigu perkate E-parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

  • Jeigu E-parduotuvėje perkate Turinį, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo dienos.
  • Jeigu E-parduotuvėje perkate Nuotolines Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. 
  • Jeigu E-parduotuvėje perkate Kontaktines Paslaugas ir nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos praėjo daugiau kaip 14 (keturiolikos) kalendrinių dienų terminas, tačiau nebegalite dalyvauti mokymuose ir pranešate Pardavėjui bent prieš 7 kalendorines dienas likus iki mokymų teikimo dienos, Pardavėjas grąžins 90% sumos, likus mažiau nei 7 dienoms – 50% sumos. Jei jau kartą perkelėte mokymų datą ir nebegalite dalyvauti vėl, Pardavėjas grąžins 50% sumos, nepriklausomai nuo to, kiek laiko bus likę iki mokymų pradžios. 
  • Jeigu E-parduotuvėje perkate Dovanų kuponą, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Dovanų kuponas dar nėra panaudotas, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gavote Dovanų kuponą. Tokiu atveju, atsisakydamas sutarties Jūs privalote negrįžtamai ištrinti Dovanų kuponą ir jo duomenis.

7.2 Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.

7.3. Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Produktą Jūsų sumokėtus pinigus.

7.4. Pirkdami E-parduotuvėje patvirtinate, kad sutinkate, jog Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties. 

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

8.2. Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

8.3. Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie E-parduotuvės, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

9. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

9.1. Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-parduotuvėje. Prieš patvirtindami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

9.2. Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-parduotuvės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Produktų pirkimo-pardavimo sutarčių ar Dovanų kuponų, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šios Taisyklės ir bet kuri E-parduotuvėje sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.2. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

10.3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su E-parduotuve, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

10.4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2024 m. sausio 27d.

Šios Taisyklės sukurtos Doke. Dokas legal, MB priklauso visos autorių teisės į Taisykles, ji suteikia teisę VšĮ R. Zolubo fotomokykla naudoti Taisykles https://www.fotomokykla.lt/ ir https://www.zoluboftokursai.lt/ elektroninėje parduotuvėje. Kopijuoti ar kitaip naudoti Taisykles ar jų dalį be Dokas legal, MB rašytinio sutikimo draudžiama. Visos suteikiamų teisių sąlygos aptartos Doko taisyklių 2 dalyje.

PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ R. Zolubo fotomokykla (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis Duomenų valdytojo valdomose interneto svetainėse https://www.fotomokykla.lt ir https://www.zoluboftokursai.lt.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ R. Zolubo fotomokykla
Buveinės adresas: Odminių g. 3a-19, Vilnius
El. paštas: info@fotomokykla.lt
Įmonės kodas: 301840786

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kaskart lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

1. Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, užsiregistravus kursams ar naujienlaiškio prenumeratai (parsisiuntus PDF dokumentą, prieš tai įvedus savo kontaktinę informaciją):

 • vardas, pavardė;
 • gyvenamoji vieta (miestas);
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas.

2. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook, Instagram tinkle ir naudojant Google Analytics programą.

3. Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

4. Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga ar registruotis į paskaitas.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

5. Asmens atvaizdo ir balso naudjimas

Jūs sutinkate, kad būdami Fotomokyklos kontaktiniuose ir nuotoliniuose mokymuose, Fotomokykla gali daryti vaizdo ir/ar garso įrašus su Jūsų atvaizdu ir/ar balsu, kurie gali būti naudojami reklaminiams Fotomokyklos tikslams (socialinėse medijose, Fotomokyklos internetiniame puslapyje ir pan.). Jeigu tai Jums nėra priimtina, prašome iš anksto susisiekti su fotomokykla prieš užsiėmimus.

6. Kaip atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikdami paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

7. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

8. Jūsų teisės

8.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

8.2. Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@fotomokykla.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas,siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

7.3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui el. paštu: info@fotomokykla.lt. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

7.4. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. Nuorodos į kitas svetaines:

Mūsų svetainėje gali būti kitų svetainių, kurių mes nevaldome, nuorodos. Pažymime, kad mes nesame atsakingi už kitų svetainių ar trečiųjų šalių asmeninių duomenų rinkimo procesus. Palikus mūsų svetainę, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių svetainių privatumo politikas.

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
 2. Būtinieji slapukai yra naudojami automatiškai, be atskiro Jūsų sutikimo, Jums atliekant tam tikrus veiksmus Svetainėje (pavyzdžiui, įsidedant Mokymus ar Prekes į Krepšelį). Kiti slapukai (pavyzdžiui, analitiniai, reklaminiai) naudojami tik esant Jūsų sutikimui.
 3. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankyti Svetainės puslapiai, juose praleistas laikas ir pan.
 4. Slapukų, kurie naudojami Svetainėje, sąrašą bei detalesnę informaciją apie juos rasite Svetainėje įdiegtame slapukų valdymo įrankyje, pasirinkę „Pakeisti Nustatymus“.
 5. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs tai galite padaryti Svetainėje įdiegtame slapukų valdymo įrankyje, taip pat galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus. Jeigu ištrinsite būtinuosius slapukus ir neleisite jų naudoti savo interneto naršyklėje, Svetainė neveiks tinkamai ir tai Jums gali trukdyti atlikti pirkimą arba kitaip naudotis Svetaine.
 6. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus, o detalesnės informacijos ieškokite savo naršyklės nustatymuose.

Kontaktinė informacija:

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie šią privatumo politiką arba apie jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu info@fotomokykla.lt.

Privatumo ir Slapukų Politika atnaujinta 2024 m. sausio 27d.